PCC cung cấp dịch vụ Tư vấn thiết kế công trình bao gồm những dịch vụ sau

–  Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình

Mục tiêu

– Đảm bảo dự án hoàn thành đúng bản thiết kế, công trình đáp ứng được các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, đúng thời gian và tiến độ dự kiến các thực hiện dự án đang thực hiện. Đồng thời đảm bảo được vấn đề an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện dự án.

– Giúp Chủ đầu tư lập, tập hợp hồ sơ nghiệm thu từng phần, giai đoạn và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tư vấn các thủ tục pháp lý theo các qui định về quản lý chất lượng của nhà nước ban hành