VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Hình ảnh cột Tự đứng Chương Dương

Hình ảnh cột dây co trên mái – Van La

Hình ảnh cột dây co Yên Thị

Gói thầu: “Kiểm định cột anten BTS tại các Trung tâm Viễn thông năm 2022”

Công trình: Kiểm định cột anten BTS tại các Trung tâm viễn thông năm 2022

Địa điểm : trên địa bàn Hà Nội

Chủ đầu tư: Viễn thông Hà Nội

Nhiệm vụ: Khảo sát, kiểm định chất lượng 176 cột anten

Bài viết liên quan