BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT THANH TẠI CHDCND LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Hình ảnh 3D cột 135m Savanakhet (Lào)
Hình ảnh thực tế cột 135m Savanakhet (Lào)

Cột anten tự đứng cao 135m (Savanakhet – Nước CHDCND Lào)

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán cột anten cao 135m.

Dự án: Đài Phát thanh Phát hình tại tỉnh Savanakhet, nước CHDCND Lào

Địa điểm : tại tỉnh Savanakhet, nước CHDCND Lào

Quy mô: Cấp II

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phát thanh tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

Hình ảnh cột anten tự đứng cao 75m (Xay Sổm Bun (Lào)
Hình ảnh cột anten tự đứng cao 75m (Xay Sổm Bun (Lào)

Cột anten tự đứng cao 75m (Xay Sổm Bun – Nước CHDCND Lào)

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công + lập dự toán cột anten 75m

Dự án: Đài Phát thanh Phát hình tại tỉnh Xay – Sổm – Bun, nước CHDCND Lào

Địa điểm : tại tỉnh Xay – Sổm – Bun, nước CHDCND Lào

Quy mô: Cấp II

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phát thanh tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

Cột tự đứng cao 75m (Bò Kẹo - Nước CHDCND Lào)

Cột anten tự đứng cao 75m (Bò Kẹo- Nước CHDCND Lào)

Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công cột anten 75m

Dự án: Đài phát thanh, phát hình tại tỉnh Bò – Kẹo, nước CHDCND Lào

Địa điểm: tại tỉnh Bò Kẹo, nước CHDCND Lào

Quy mô: Cấp II

Chủ đầu tư: Ban Đầu tư – Đài Truyền hình Việt Nam

Bài viết liên quan